Rozřazovací testy angličtiny

Udělejte si test z angličtiny a zjistěte svoji aktuální jazykovou úroveň.

Účelem těchto vstupních testů je posoudit úroveň vašich současných znalostí angličtiny a pomoci vám vybrat vhodnou úroveň kurzu tak, abyste u nás byli spokojení a naučili se co nejvíce. Proto k vyplňování těchto testů přistupujte zodpovědně a pokud nebudete znát správnou odpověď, nezdráhejte se vybrat si možnost „Nevím.“. Nesnažte se za každou cenu uhodnout či tipovat správnou odpověď. Test se skládá ze čtyřech navzájem propojených částí. V každé části je 20 vět na překlad z češtiny do angličtiny a 5 vět na překlad z angličtiny do češtiny. Budete si moci vybrat pouze jednu z pěti možností (včetně možnosti „Nevím.“).

Pro úspěšný vstup do kurzu dané pokročilosti je doporučeno vybraný test úspěšně vyplnit alespoň na 19 bodů z celkového počtu 25 bodů. Na každý test budete mít k dispozici 20 minut. Zbývající čas bude zobrazen v pravém horním rohu.

Obsah výuky v jednotlivých stupních

Úplní začátečníci

V tomto kurzu se naučíte např. anglickou abecedu, výslovnost, zájmena, základní předložky, tvorbu jednoduchých vět v přítomném, minulém a budoucím čase (I go, I went, I will go) a v čase přítomném průběhovém (I am going), různé hovorové vazby, asi 15 nepravidelných sloves a nejzákladnější způsobová slovesa (can, must). Začíná se s četbou zjednodušených textů pro začátečníky úrovně A0 (Easy Readers: Beginner).

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Chroničtí začátečníci

V tomto kurzu se mimo jiné naučíte přítomnou podmínku prostou (I would go), předpřítomný čas prostý (I have seen it), další způsoby vyjádření budoucnosti, minulý čas průběhový (I was waiting), dvě nejpoužívanější způsobová slovesa (can, must) i s opisy (be able to, have to), některé vazby slovesa s infinitivem (I want to go) a všechny předložky místní. Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně A1 (Easy Readers: Elementary). Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou před dalším gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí, absolvovat konverzační kurz K1, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po A1

V tomto kurzu si v praxi procvičíte látku z gramatického kurzu pro chronické začátečníky A1. Naučíte se jazyk aktivně používat a reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen např. překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Mírně pokročilý

V tomto kurzu angličtiny si dokonale uspořádáte všechny frekventované časy činného rodu prostého i průběhového (např. I have done it x I have been doing it since then), včetně nově probírané minulé podmínky prosté (I would have done it.) a předpřítomného času průběhového. Přidáte další způsobová slovesa (may, mustn't, shall, should) i s jejich opisy (be allowed to, be supposed to), všechny časové předložky (např.: since, until, by, within), úvod do frázových sloves, vazby s -ing tvarem (I don't mind doing it, I'm used to being here). Podrobně proberete trpný rod prostý i průběhový (It's often used x It's being used) a seznámíte se s nejjednoduššími typy vedlejších vět (např.: When she comes, I will tell her.). Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně A2 (Easy Readers: Pre-Intermediate). Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou před dalším gramatickým kurzem B1 - středně pokročilí, absolvovat konverzační kurz K2, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po A2

V tomto kurzu si v praxi procvičíte látku z gramatického kurzu pro mírně pokročilé A2.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Středně pokročilý

V tomto kurzu se naučíte předminulý a předbudoucí čas prostý i průběhový (např.: I asked her how long she had been waiting), vazbu used to + infinitiv (I used to go there), speciální a odvozené významy způsobových sloves s přítomným a minulým infinitivem (výčitky: You should have done it a pravděpodobnosti: She may have done it), podrobně proberete vztažné věty (That's the man I met yesterday), nepřímou řeč, souslednost časů (She said she would be here), časové věty ve všech možných kombinacích (When I arrived in Brno, it was raining), podmínkové věty skutečné i neskutečné (If I had known it, I wouldn't have done it). Se všemi obtížnějšími jevy se budete setkávat také při rozboru upravených anglických textů úrovně B1 (Easy Readers: Intermediate). Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou před dalším gramatickým kurzem B2 - více pokročilí, absolvovat konverzační kurz K3, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po B1

V tomto kurzu si v praxi procvičíte látku z gramatického kurzu pro středně pokročilé B1.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Více pokročilý

Tento kurz je zaměřen především na zmapování všech vedlejších vět a případných změn časů v nich. Zopakujete si znalosti všech dosud cvičených vedlejších vět a přidáte všechny zbývající: přací (I wish I knew it), způsobové srovnávací a účinkové (I liked it so much that I had to buy it), příčinné (I couldn't find it because she had put it somewhere else), účelové (I gave him the key so that he could open it) a přípustkové (Although you may not like it, I will do it anyway). Rozšíříte a prohloubíte znalost infinitivních a gerundiálních vazeb včetně sloves pojících se jak s infinitivem tak i gerundiem ( I stopped asking x I stopped to ask), zopakujete si dosud cvičená frázová slovesa a přidáte další, naučíte se speciální vazby have something done (You should have your car repaired), would rather (I'd rather not go there) a had better (You'd better go there). Budete pokračovat v četbě jak upravených textů v úrovni B2 a C1 (Easy Readers: Upper-Intermediate / Advanced), tak i textů neupravených.

Zobrazit kurzy této pokročilosti