Rozřazovací testy španělštiny

Udělejte si test ze španělštiny a zjistěte svoji aktuální jazykovou úroveň.

Účelem těchto vstupních testů je posoudit úroveň vašich současných znalostí španělštiny a pomoci vám vybrat vhodnou úroveň kurzu tak, abyste u nás byli spokojení a naučili se co nejvíce. Proto k vyplňování těchto testů přistupujte zodpovědně a pokud nebudete znát správnou odpověď, nezdráhejte se vybrat si možnost „Nevím.“. Nesnažte se za každou cenu uhodnout či tipovat správnou odpověď. Test se skládá ze čtyřech navzájem propojených částí. V každé části je 20 vět na překlad z češtiny do španělštiny a 5 vět na překlad ze španělštiny do češtiny. Budete si moci vybrat pouze jednu z pěti možností (včetně možnosti „Nevím.“).

Pro úspěšný vstup do kurzu dané pokročilosti je doporučeno vybraný test úspěšně vyplnit alespoň na 19 bodů z celkového počtu 25 bodů. Na každý test budete mít k dispozici 20 minut. Zbývající čas bude zobrazen v pravém horním rohu.

Obsah výuky v jednotlivých stupních

Úplní začátečníci

V tomto kurzu se naučíte např. španělskou výslovnost, tvorbu jednoduchých vět a otázek, základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném, jednoduchém minulém a budoucím čase (tengo, tuve, tendré), rozkaz, sloveso být v jeho třech variantách (ser, estar, hay), zájmena, základní předložky a hovorové vazby.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Chroničtí začátečníci

V tomto kurzu se naučíte např. tři minulé časy (préretito perfecto, préterito indefinido a imperfecto - he hablado, hablé, hblaba) - jejich využití a srovnání, trpný rod, podmiňovací způsob, hovorové vazby s gerundiem a infinitivem, konjunktiv přítomný a rozkazovací způsob. Začíná se s četbou pro začátečníky na úrovni A1-A2.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po A1

V tomto kurzu si v praxi procvičíte látku z gramatického kurzu pro chronické začátečníky A1. Naučíte se jazyk aktivně používat a reagovat v základních hovorových situacích. K jednotlivým tématům proberete základní slovní zásobu, která se využije také k procvičení
vybraných gramatických jevů. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených španělských textů.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Mírně pokročilý

Tuto pokročilost prozatím nemáme v nabídce. 

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po A2

Tuto pokročilost prozatím nemáme v nabídce.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Středně pokročilý

Tuto pokročilost prozatím nemáme v nabídce.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po B1

Tuto pokročilost prozatím nemáme v nabídce.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Více pokročilý

Tuto pokročilost prozatím nemáme v nabídce.

Zobrazit kurzy této pokročilosti