Rozřazovací testy francouzštiny

Udělejte si test z francouzštiny a zjistěte svoji aktuální jazykovou úroveň.

Účelem těchto vstupních testů je posoudit úroveň vašich současných znalostí francouzštiny a pomoci vám vybrat vhodnou úroveň kurzu tak, abyste u nás byli spokojení a naučili se co nejvíce. Proto k vyplňování těchto testů přistupujte zodpovědně a pokud nebudete znát správnou odpověď, nezdráhejte se vybrat si možnost „Nevím.“. Nesnažte se za každou cenu uhodnout či tipovat správnou odpověď. Test se skládá ze čtyřech navzájem propojených částí. V každé části je 20 vět na překlad z češtiny do francouzštiny a 5 vět na překlad z francouzštiny do češtiny. Budete si moci vybrat pouze jednu z pěti možností (včetně možnosti „Nevím.“).

Pro úspěšný vstup do kurzu dané pokročilosti je doporučeno vybraný test úspěšně vyplnit alespoň na 19 bodů z celkového počtu 25 bodů. Na každý test budete mít k dispozici 20 minut. Zbývající čas bude zobrazen v pravém horním rohu.

Vyberte jazyk

Vyberte si obtížnost

Obsah výuky v jednotlivých stupních

Úplní začátečníci

V kurzu pro úplné začátečníky se naučíte základní slovní zásobu. Podstatná jména se naučíte užívat se členy a přídavnými jmény. Budete umět vyčasovat pravidelná slovesa a nepravidelná slovesa být, mít, jít/jet, přijít/přijet a modální slovesa. Časování těchto sloves se naučíte v přítomnosti, nejužívanějším čase minulém (passé composé) i čase budoucím (futur proche). Seznámíte se také s tvořením záporu a otázek.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Chroničtí začátečníci

V kurzu pro chronické začátečníky si zopakujete časování pravidelných i základních nepravidelných sloves (avoir, être, aller, venir, modální slovesa) v čase přítomném, minulém složeném (passé composé) a blízkém budoucím (futur proche). Nově si k těmto znalostem přidáte poznatky o dalším francouzském minulém času imparfait a budoucím čase futur simple. Dozvíte se také, jak tvořit podmiňovací způsob a jak jej užívat v podmínkových větách. Neopomeneme ani zájmena v předmětu přímém i nepřímém a vazby venir de + infinitif a être en train de + infinitif.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Mírně pokročilý

Kurz pro mírně pokročilé zahájíme opakováním časů, které již znáte: présent, passé composé, imparfait, futur proche a futur simple. Nadále se obohatíme o další francouzské minulé časy jako plusque- parfait a passé simple. Naučíme se tvořit a používat konjunktiv přítomný a podmiňovací způsob minulý. Gramatiku časů prostřídáme s gramatikou zájmen en a y a příčestí přítomného. Věnovat se budeme i časové souslednosti.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Středně pokročilý

V kurzu pro středně pokročilé se budeme věnovat zejména procvičování náročnějších gramatických jevů jako konjunktiv přítomný a souslednost časová. Tuto gramatiku si obohatíme o vybraná nepravidelná slovesa a další výrazy, jejichž použití bývá pro české mluvčí obtížné.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Více pokročilý

Kurz pro více pokročilé studenty začíná opakováním minulých časů se zaměřením na jejich správné užití. Neopomeneme ani opakování souslednosti časové a konjunktivu přítomného, ke kterému se nově přiučíme i jeho minulou variantu (subjonctif passé). Věnovat se budeme i dalším slovním druhům, jako jsou např. předložky, zájmena či členy. Svoje znalosti francouzštiny ovšem neobohatíme jen o gramatiku, ale rozšíříme si i svoji slovní zásobu.

Zobrazit kurzy této pokročilosti