Rozřazovací testy francouzštiny

Udělejte si test z francouzštiny a zjistěte svoji aktuální jazykovou úroveň.

Účelem těchto vstupních testů je posoudit úroveň vašich současných znalostí francouzštiny a pomoci vám vybrat vhodnou úroveň kurzu tak, abyste u nás byli spokojení a naučili se co nejvíce. Proto k vyplňování těchto testů přistupujte zodpovědně a pokud nebudete znát správnou odpověď, nezdráhejte se vybrat si možnost „Nevím.“. Nesnažte se za každou cenu uhodnout či tipovat správnou odpověď. Test se skládá ze čtyřech navzájem propojených částí. V každé části je 20 vět na překlad z češtiny do francouzštiny a 5 vět na překlad z francouzštiny do češtiny. Budete si moci vybrat pouze jednu z pěti možností (včetně možnosti „Nevím.“).

Pro úspěšný vstup do kurzu dané pokročilosti je doporučeno vybraný test úspěšně vyplnit alespoň na 19 bodů z celkového počtu 25 bodů. Na každý test budete mít k dispozici 20 minut. Zbývající čas bude zobrazen v pravém horním rohu.

Obsah výuky v jednotlivých stupních

Úplní začátečníci

V kurzu pro úplné začátečníky se naučíte základní slovní zásobu. Podstatná jména se naučíte užívat se členy a přídavnými jmény. Budete umět vyčasovat pravidelná slovesa a nepravidelná slovesa být, mít, jít/jet, přijít/přijet a modální slovesa. Časování těchto sloves se naučíte v přítomnosti, nejužívanějším čase minulém (passé composé) i čase budoucím (futur proche). Seznámíte se také s tvořením záporu a otázek.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Chroničtí začátečníci

V kurzu pro chronické začátečníky si zopakujete časování pravidelných i základních nepravidelných sloves (avoir, être, aller, venir, modální slovesa) v čase přítomném, minulém složeném (passé composé) a blízkém budoucím (futur proche). Nově si k těmto znalostem přidáte poznatky o dalším francouzském minulém času imparfait a budoucím čase futur simple. Dozvíte se také, jak tvořit podmiňovací způsob a jak jej užívat v podmínkových větách. Neopomeneme ani zájmena v předmětu přímém i nepřímém a vazby venir de + infinitif a être en train de + infinitif.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Mírně pokročilý

Kurz pro mírně pokročilé zahájíme opakováním časů, které již znáte: présent, passé composé, imparfait, futur proche a futur simple. Nadále se obohatíme o další francouzské minulé časy jako plusque- parfait a passé simple. Naučíme se tvořit a používat konjunktiv přítomný a podmiňovací způsob minulý. Gramatiku časů prostřídáme s gramatikou zájmen en a y a příčestí přítomného. Věnovat se budeme i časové souslednosti.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Středně pokročilý

V kurzu pro středně pokročilé se budeme věnovat zejména procvičování náročnějších gramatických jevů jako konjunktiv přítomný a souslednost časová. Tuto gramatiku si obohatíme o vybraná nepravidelná slovesa a další výrazy, jejichž použití bývá pro české mluvčí obtížné.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po B1

V kurzu se naučíte aktivně používat nabyté znalosti gramatických pravidel a struktur úrovně B1 (středně pokročilých). Procvičíte si formou vedené konverzace minulé časy (passé composé, imparfait, plus-que parfait a další opisné časy), také souslednost časovou a nepřímou řeč, podmínkové věty a další související jevy. Osvojíte si rovněž konverzační obraty a techniky na rozmluvení. Témata a slovní zásoba jsou vybrány dle obsahu úrovní referenčního rámce pro jazyky B1 a B2.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Více pokročilý

Kurz pro více pokročilé studenty začíná opakováním minulých časů se zaměřením na jejich správné užití. Neopomeneme ani opakování souslednosti časové a konjunktivu přítomného, ke kterému se nově přiučíme i jeho minulou variantu (subjonctif passé). Věnovat se budeme i dalším slovním druhům, jako jsou např. předložky, zájmena či členy. Svoje znalosti francouzštiny ovšem neobohatíme jen o gramatiku, ale rozšíříme si i svoji slovní zásobu.

Zobrazit kurzy této pokročilosti