Rozřazovací testy němčiny

Udělejte si test z němčiny a zjistěte svoji aktuální jazykovou úroveň.

Účelem těchto vstupních testů je posoudit úroveň vašich současných znalostí němčiny a pomoci vám vybrat vhodnou úroveň kurzu tak, abyste u nás byli spokojení a naučili se co nejvíce. Proto k vyplňování těchto testů přistupujte zodpovědně a pokud nebudete znát správnou odpověď, nezdráhejte se vybrat si možnost „Nevím.“. Nesnažte se za každou cenu uhodnout či tipovat správnou odpověď. Test se skládá ze čtyřech navzájem propojených částí. V každé části je 20 vět na překlad z češtiny do němčiny a 5 vět na překlad z němčiny do češtiny. Budete si moci vybrat pouze jednu z pěti možností (včetně možnosti „Nevím.“).

Pro úspěšný vstup do kurzu dané pokročilosti je doporučeno vybraný test úspěšně vyplnit alespoň na 19 bodů z celkového počtu 25 bodů. Na každý test budete mít k dispozici 20 minut. Zbývající čas bude zobrazen v pravém horním rohu.

Obsah výuky v jednotlivých stupních

Úplní začátečníci

V tomto kurzu proberete základy jazyka tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro dobrou adaptaci v kurzech vyššího stupně - probere se nejzákladnější gramatika, s jejíž znalostí lze také (za pomoci slovníku) začít číst zjednodušené verze knih nebo zkoušet jednoduchou konverzaci. Naučíte se např. výslovnost, 3. a 4. pád podstatných jmen a osobních zájmen, základní předložky, tvorbu jednoduchých vět ve třech časech, různé hovorové vazby, způsobová + pomocná slovesa a základní silná slovesa.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Chroničtí začátečníci

V tomto kurzu proberete kompletně základní gramatiku německého jazyka - tedy práci s různými druhy sloves, zvládnutí základních časů, skloňování, stupňování, tvoření slov atd. Během kurzu se začíná pracovat s upravenými texty. Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou před dalším gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí, absolvovat konverzační kurz K1, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po A1

Náplň tohoto kurzu vychází z témat a obtížnosti učebnice Sprechen Sie Deutsch I. Jeho cílem je praktické procvičení členů a jejich ekvivalentů, skloňování osobních, ukazovacích a tázacích zájmen. Probíraná témata: představení - první kontakty, hláskování - přepis číslovek a jmen, lidské vlastnosti - popis osoby, předmětu a činnosti, jídlo a pití - v obchodě - v restauraci - objednávka, nákup, placení, rodina - profese - práce - volný čas, bydlení, cestování - objednání a zakoupení jízdenek, letenek, hotelového ubytování, televizní program, orientace ve městě - dotazy na cestu, popis cesty na určité místo, u lékaře - schopnost vyjádřit své potíže. Mluvní dovednosti: kladení otázek - zjištění údajů (spoje, ceny, cesta), přednesení prosby - žádosti, vyjádření názoru a záměru, omluva, výzva, duševní hnutí, aktivní kladení otázek, aktivní užívání rozkazu. Poslech: krátká poslechová cvičení s výše uvedenou tematikou (Sprechen Sie Deutsch I). Četba: texty z učebnice Sprechen Sie Deutsch I, neupravené texty - jen krátké (inzeráty, televizní program, reklamy, návody k použití, jednoduché zprávy).

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Mírně pokročilý

V tomto kurzu si zafixujete náročnější struktury z kurzu nižší pokročilosti, procvičíte si nepravidelná slovesa, slovesa s předložkovou vazbou a dále budete pokračovat v četbě a rozboru textů. Nově proberete trpný rod, způsobová slovesa při vyjadřování domněnky a jistoty, použití přítomného a minulého infinitivu, skloňování přídavných jmen. Kromě toho zvládnete souvětí souřadné a základní typy vedlejších vět. Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou před dalším gramatickým kurzem B1 - středně pokročilí, absolvovat konverzační kurz K2, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po A2

Probíraná témata: vzhled - vlastnosti, životní styl - odívání - móda, média, ochrana životního prostředí, život na venkově a ve městě, cestování - dovolená - dopravní prostředky, závislosti, hledání práce - nástup do zaměstnání - nezaměstnanost, politické události - aktuality. Poslech: poslechová cvičení především z kurzu Sprechen Sie Deutsch II, event. III. Četba: neupravené texty z tisku, porozumění psanému textu - doplňovací cvičení z učebnice Deutsch für den Beruf.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Středně pokročilý

V tomto kurzu proberete náročnější struktury - složitější typy vedlejších vět (vztažné věty, časové věty, podmínkové věty neskutečné, přací věty apod.), nadstandardní slovotvorba, použití příčestí a přechodníku, předložky se 2. pádem, některé speciální vazby. I nadále se probírají silná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou, pokračuje se v četbě a rozboru textů, příležitostně je zařazen kratší poslech. Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou před dalším gramatickým kurzem B2 - více pokročilí, absolvovat konverzační kurz K3, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Konverzace po B1

V tomto kurzu si v praxi procvičíte látku z gramatického kurzu pro středně pokročilé B1.

Zobrazit kurzy této pokročilosti

Více pokročilý

V tomto kurzu se naučíte náročnější gramatické struktury, základním cílem je zvládnout všechny typy vedlejších vět a hojně využívat četbu a poslech k nácviku spojení, která jsou pro jazyk typická. Nově se probírají jednotlivé druhy způsobových vět, použití infinitivu s „zu“ ve vedlejší větě, přívlastkové vazby a různá speciální spojení. I nadále se probírají silná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou, pokračuje se v četbě a rozboru textů. Do každého vyučovacího bloku je zařazen poslech dialogu či aktuální zprávy.

Zobrazit kurzy této pokročilosti