Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL s.r.o., IČ 29280001, DIČ CZ29280001, se sídlem Sokolská 366/1, Brno 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně; oddíl C, vložka 70569 jako prodávající (dále jen „NJŠ" nebo „Poskytovatel") a na straně druhé zákazník jako kupující (dále jen „Kupující").
VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě on-line objednávky (dále jen objednávky) jazykového kurzu.
Kupující odesláním internetové objednávky na stránkách www.njs.cz potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je koupě jazykového kurzu dle výběru Kupujícího. Poskytovatel se zavazuje umožnit Kupujícímu absolvovat jazykový kurz dle typu a rozsahu v souladu s jeho objednávkou. Kupující je povinen složit k rukám Poskytovatele cenu jazykového kurzu dle podmínek zaslaných v potvrzujícím e-mailu.

III. CENA JAZYKOVÉHO KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena jazykového kurzu je uvedena u daného kurzu na internetových stránkách www.njs.cz . Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
2. Speciální snížená cena za opakování kurzu platí pro jakýkoliv kurz stejné úrovně daného jazyka a lze ji využít pouze jednou a to do jednoho roku od absolvování kurzu. Sníženou cenu nelze uplatnit na kurzy konverzační.
3. Cena kurzu nezahrnuje učebnice, které jsou nezbytné pro výuku. Učebnice lze zakoupit v rámci on-line objednávky, v kanceláři NJŠ nebo v den zahájení kurzu.
4. Kupující uhradí cenu jazykového kurzu převodem dle instrukcí zaslaných v potvrzovacím e-mailu, který obdrží po odeslání objednávky nebo hotově v sídle Provozovatele nebo kartou on-line.
5. V případě firemní přihlášky (zaměstnavatel/OSVČ) a žádosti o vystavení faktury – daňového dokladu, je nutné vyplnit tyto povinné údaje: přesný název firmy/OSVČ, IČO, DIČ (pouze plátci DPH). V případě, že dojde k ukončení pracovního poměru u tohoto subjektu, je Kupující povinen tuto skutečnost Poskytovateli neprodleně oznámit a uhradit veškeré pohledávky spojené s kurzem bezprostředně po nastání této skutečnosti, nejpozději však do 5 pracovních dnů.
6. Nebude-li cena ve stanovené lhůtě uhrazena, vyhrazuje si Provozovatel právo objednávku zrušit.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel si vyhrazuje právo:
1. Na změnu rozvrhů, zejména, ne však pouze místa výuky, lektora či termínu. V takovém případě je Poskytovatel povinen bezprostředně o této změně Kupujícího informovat.
2. Vyloučit účastníky z kurzu zejména, ne však pouze, z důvodu nevhodného chování a nedodržení povinností uvedených v bodě V. V takovém případě ztrácí účastník právo na vrácení již uhrazených poplatků či jejich částí.
3. Na zrušení kurzu zejména, ne však pouze, z důvodu nízkého počtu účastníků. Otevření kurzu je podmíněno přihlášením minimálně 6 aktivních účastníků. Ve výjimečných případech může Poskytovatel rozhodnout o zahájení kurzu s nižším počtem účastníků. V takovém případě si vyhrazuje právo zkrátit výuku o 3-6 hodin. Tato skutečnost bude oznámena účastníkům v den zahájení kurzu.
4. Poskytovatel má právo stanovit maximální možný počet účastníků kurzu dle povahy kurzu a provozních možností. Po naplnění kapacity kurzu se může Kupující do kurzu přihlásit pouze jako náhradník.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit počet opakujících účastníků v daném kurzu dle aktuální obsazenosti. Maximální počet opakujících účastníků je 5 osob v jednom kurzu.
6. Nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, zejména, ne však pouze, přírodní katastrofy, požáry, stávky atp.
7. Nenese odpovědnost za věci odložené v prostorách učeben či školy.

Poskytovatel má povinnost:
1. Zajistit kurzy ve stanoveném rozsahu s výjimkou odst. 3 tohoto bodu.
2. V případě zrušení kurzu informovat o této skutečnosti Kupujícího nejpozději 4 kalendářní dny před zahájením kurzu. V takovém případě nabídne Kupujícímu náhradní termín výuky nebo vrátí kurzovné v plné výši.
3. Zajistit lektory, kteří byli proškoleni na výuku Nepustilovou metodou.

V. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen:
1. Vyplnit on-line přihlášku pravdivými a správnými informacemi.
2. Uhradit kurzovné dle instrukcí v potvrzovacím e-mailu.
3. V případě zrušení účasti v kurzu o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele a to e-mailem na adresu info@njs.cz.
4. Řídit se pokyny zaměstnanců a lektorů NJŠ, dodržovat bezpečnostní pravidla a chovat se v souladu s dobrými mravy.
Kupující má právo:
1. Využít slev nabízených Poskytovatelem. Tyto slevy musí uplatnit nejpozději v době odeslání přihlášky. Slevy nelze sčítat.
2. Odstoupit od smlouvy. Pokud tohoto svého práva využije, řídí se Poskytovatel podmínkami uvedenými v bodě VI.
3. V případě, že se Kupující nemůže zúčastnit lekce ve zvoleném kurzu, může si, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli v dostatečném předstihu a umožní-li to kapacitní a provozní podmínky, nahradit tuto lekci v jiném kurzu stejné pokročilosti.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit. V takovém případě se řídí následujícími podmínkami.

1. Odstoupení od smlouvy musí Kupující provést zasláním e-mailu na emailovou adresu Poskytovatele.
a) V případě odstoupení od smlouvy 10–4 pracovní dny před zahájením kurzu činí stornopoplatek 1000 Kč.
b) v případě odstoupení od smlouvy 4 a méně pracovní dny před zahájením kurzu činí stornopoplatek 100% z ceny kurzu.
2. V případě, že Kupující nenastoupí do kurzu a neoznámí Poskytovateli tuto skutečnost dle odst. 1 tohoto bodu či přeruší nebo předčasně ukončí kurz, zaniká Kupujícímu právo na vrácení kurzovného či jeho částí.
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení.
Poskytovatel je povinen vrátit cenu kurzovného po odečtení stornopoplatku na účet zaslaný Kupujícím nejpozději do 10 pracovních dnů.

VII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávkových formulářích správcem Jazykové kurzy Nepustil s.r.o., Sokolská 366/1, 60200 Brno, Česká republika, IČ 29280001 (příp. jeho zaměstnanci) pro účely stanovené níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v objednávkových formulářích, a to po celou dobu 10 (deseti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzuje, že se všemi vyplněnými částmi objednávkových formulářů byl/a seznámen/a. Všechny poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a byly předány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v objednávkových formulářích shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely vedení agendy jazykové školy v jednotlivých kurzech, pro fakturační účely a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 10 (deseti) let. Sumarizované údaje z objednávkových formulářů mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zasíláním e-mailů o novinkách školy. Z tohoto odběru se lze jednoduše odhlásit odpovědí na zaslaný e-mail s textem "nezasílat".

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem odeslání on-line objednávky.
2. Tyto VOP jsou zveřejněny na stránkách www.njs.cz.

 

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 50.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ