Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL s.r.o., IČ 29280001, DIČ CZ29280001, se sídlem Sokolská 366/1, Brno 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně; oddíl C, vložka 70569 jako prodávající (dále jen „NJŠ" nebo „Poskytovatel") a na straně druhé zákazník jako kupující (dále jen „Kupující").
VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě on-line přihlášky (dále jen objednávky) jazykového kurzu, kterou se kupující závazně registruje do vybraného kurzu. 
Kupující odesláním internetové objednávky na stránkách www.njs.cz potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je koupě jazykového kurzu dle výběru Kupujícího. Poskytovatel se zavazuje umožnit Kupujícímu absolvovat jazykový kurz dle typu a rozsahu v souladu s jeho objednávkou. Kupující je povinen složit k rukám Poskytovatele cenu jazykového kurzu dle podmínek zaslaných v potvrzujícím e-mailu.

 

III. CENA JAZYKOVÉHO KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena jazykového kurzu je uvedena u daného kurzu na internetových stránkách www.njs.cz . Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
2. Speciální snížená cena za opakování kurzu platí pro jakýkoliv kurz stejné úrovně daného jazyka a lze ji využít pouze jednou a to do jednoho roku od absolvování kurzu. Sníženou cenu nelze uplatnit na kurzy konverzační.
3. Cena kurzu nezahrnuje učebnice, které jsou nezbytné pro výuku. Učebnice lze zakoupit v rámci on-line objednávky, v kanceláři NJŠ nebo přes e-shop.
4. Kupující uhradí cenu jazykového kurzu převodem dle instrukcí zaslaných v potvrzovacím e-mailu, který obdrží po odeslání objednávky nebo hotově v sídle Provozovatele nebo kartou on-line. Kupující je povinen uhradit cenu kurzu do 7 pracovních dnů od obdržení potvrzení o přijetí přihlášky.
5. V případě firemní přihlášky (zaměstnavatel/OSVČ) a žádosti o vystavení faktury – daňového dokladu, je nutné vyplnit tyto povinné údaje: přesný název firmy/OSVČ, IČO, DIČ (pouze plátci DPH). V případě, že dojde k ukončení pracovního poměru u tohoto subjektu, je Kupující povinen tuto skutečnost Poskytovateli neprodleně oznámit a uhradit veškeré pohledávky spojené s kurzem bezprostředně po nastání této skutečnosti, nejpozději však do 5 pracovních dnů.
6. Nebude-li cena ve stanovené lhůtě uhrazena, vyhrazuje si Provozovatel právo objednávku zrušit.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel si vyhrazuje právo:
1. Na změnu rozvrhů, zejména, ne však výlučně místa výuky, lektora či termínu. V takovém případě je Poskytovatel povinen bezprostředně o této změně Kupujícího informovat.
2. Vyloučit účastníky z kurzu zejména, ne však výlučně, z důvodu nevhodného chování a nedodržení povinností uvedených v bodě V. V takovém případě ztrácí účastník právo na vrácení již uhrazených poplatků či jejich částí.
3. Na zrušení kurzu zejména, ne však pouze, z důvodu nízkého počtu účastníků. Otevření kurzu je podmíněno přihlášením minimálně 6 aktivních účastníků. Ve výjimečných případech může Poskytovatel rozhodnout o zahájení kurzu s nižším počtem účastníků. V takovém případě si vyhrazuje právo zkrátit výuku o 3-6 hodin. Tato skutečnost bude oznámena účastníkům nejpozději v den zahájení kurzu.
4. Poskytovatel má právo stanovit maximální možný počet účastníků kurzu dle povahy kurzu a provozních možností. Po naplnění kapacity kurzu se může Kupující do kurzu přihlásit pouze jako náhradník.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit počet opakujících účastníků v daném kurzu dle aktuální obsazenosti. Maximální počet opakujících účastníků je 5 osob v jednom kurzu.
6. Nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, zejména, ne však pouze, přírodními katastrofami, požáry, stávkami, epidemiemi, nouzovými stavy, atp.
7. Nenese odpovědnost za věci odložené v prostorách učeben či školy.
8. Poskytovatel je oprávněn v případě nařízení Vlády ČR, která se nebudou slučovat s pokračováním výuky prezenční formou, přesunout
tuto výuku automaticky do on-line prostředí. 

Poskytovatel má povinnost:
1. Zajistit kurzy ve stanoveném rozsahu s výjimkou odst. 3 tohoto bodu.
2. V případě zrušení kurzu informovat o této skutečnosti Kupujícího nejpozději 4 kalendářní dny před zahájením kurzu. V takovém případě nabídne Kupujícímu náhradní termín výuky nebo vrátí kurzovné v plné výši.
3. Zajistit lektory, kteří byli proškoleni na výuku Nepustilovou metodou.

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen:

1. Vyplnit on-line přihlášku pravdivými a správnými informacemi.
2. Uhradit kurzovné dle instrukcí v potvrzovacím e-mailu.
3. V případě zrušení účasti v kurzu o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele a to e-mailem na adresu info@njs.cz.
4. Řídit se pokyny zaměstnanců a lektorů NJŠ, dodržovat bezpečnostní pravidla a chovat se v souladu s dobrými mravy, dodržovat hygienické podmínky.
5. Udržovat svoji e-mailovou schránku funkční a po dobu od registrace do konce kurzu ji pravidelně kontrolovat. 


Kupující má právo:

1. Využít slev nabízených Poskytovatelem. Tyto slevy musí uplatnit nejpozději v době odeslání přihlášky. Slevy nelze sčítat.
2. Odstoupit od smlouvy. Pokud tohoto svého práva využije, řídí se Poskytovatel podmínkami uvedenými v bodě VI.
3. V případě, že se Kupující nemůže zúčastnit lekce ve zvoleném kurzu, může si, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli v dostatečném předstihu (minimálně jeden pracovní den před konáním dané lekce) a umožní-li to kapacitní, provozní a hygienické podmínky, nahradit tuto lekci v jiném kurzu stejné pokročilosti.
4. Kupující si je vědom, že zaslaný záznam dané lekce on-line výuky je chráněn
autorským zákonem a ochrannou známkou vydavatele, tj. JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL s.r.o., IČ 29280001, tzn. toto dílo je zakázáno jakýmkoliv způsobem rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či vystavovat, stahovat či sdílet. Je určeno pouze pro jeho osobní potřebu.
Zároveň je přisně zakázáno pořizovat záznam výuky jakýmkoliv způsobem. Jakékoliv zneužití díla je považováno za zásah do autorských práv vydavatele a je považováno za správní delikt ve smyslu autorského zákona č.121/00 Sb.
5. V rámci aktivní varianty on-line kurzu má kupující nárok na max. 3 nahrávky v rámci celého kurzu. V případě varianty 1 poloviny kurzu má kupující nárok na max. 2 nahrávky v případě dokoupení 2. poloviny kurzu, lze dočerpat již pouze jednu nahrávku.
6. V rámci on-line kurzu jsou zakoupené učebnice (tj. zaplacené spolu s kurzovným) zasílány zdarma na náklady Poskytovatele prostřednictvím České pošty na území ČR.  


VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit. V takovém případě se řídí následujícími podmínkami.

1. Odstoupení od smlouvy musí Kupující provést zasláním e-mailu na emailovou adresu Poskytovatele info@njs.cz.
a) V případě odstoupení od smlouvy 6 a více pracovních dní před zahájením kurzu činí stornopoplatek 1000 Kč.
b) V případě odstoupení od smlouvy 5 a méně pracovních dní před zahájením kurzu činí stornopoplatek 100% z ceny kurzu.
2. V případě, že Kupující nenastoupí do kurzu a neoznámí Poskytovateli tuto skutečnost dle odst. 1 tohoto bodu či přeruší nebo předčasně ukončí kurz, zaniká Kupujícímu právo na vrácení kurzovného či jeho částí.

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení. Poskytovatel je povinen vrátit cenu kurzovného po odečtení stornopoplatku, pokud na tento vznikl nárok dle odstavce I. na účet zaslaný Kupujícím nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení písemného odstoupení od smlouvy. 

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL s.r.o., Sokolská 366/1, 60200 Brno, IČ: 29280001 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR prohlašuje, že údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři bude shromažďovat a zpracovávat výhradně pro účely vedení agendy jazykové školy v jednotlivých kurzech a pro fakturační účely a to na dobu maximálně 5 (pět) let. Sumarizované údaje z objednávkových formulářů mohou být použity Správcem pro statistické účely a pouze pro vnitřní potřebu Správce.

Správce považuje osobní údaje předané subjektem údajů (kupujícím) za přesné, pravdivé a předané dobrovolně za účelem výše uvedeným.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu s účelem k němuž byly shromážděny a nebudou předávány třetím osobám v ČR ani do zemí EU, s výjimkou jednání směřujícího k zaplacení a doručení zboží, kdy jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu např. externím dopravcům.

Zaměstnanci Správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě zpracovatelské smlouvy se Správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru či zpracovatelských prací.

Informace zasílané Správcem jednotlivě na e-mail předaný dobrovolně kupujícím Správci nejsou obchodními sděleními ve smyslu zák. 480/04 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se vždy o organizační sdělení za účelem zpřesnění průběhu studia v jazykovém kurzu nebo předání dokladů. 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem odeslání on-line objednávky.
2. Tyto VOP jsou zveřejněny na stránkách www.njs.cz.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021

 

 

Aktuality

23. 08. 2022

Kurzy září 2022 - Akce

Nové termíny kurzů - podzim 2022. Začínáme od 19. září!

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

NOVINKA - ANGLICKÉ A ŠPANĚLSKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ