Co je Nepustilova metoda
a jak vás naučíme cizí jazyk.

Co je to Nepustilova metoda?

Jedná se o unikátní a přelomový přístup ve výuce cizích jazyků postavený na psychologických základech. Hlavním principem je přehledné podání a rychlé zvládnutí gramatiky cizího jazyka díky logicky sestaveným tabulkám a drilovým cvičením.

Tato metoda vznikla jako ........... k tradičním výukovým metodám, kdy ani po několika letech žáci nejsou schopni přečíst běžný článek v časopise či porozumět. Jejím hlavním principem je co nejrychleji zvládnout gramatiku díky propracovanému systému výuky a poté rozšiřovat slovní zásobu. Významnou složkou metody zejména na počátku výuky je srovnání mateřského jazyka s cizím jazykem.
Hlavním motto je LOGIKA – DRIL – HUMOR. Metoda představuje tak rychlý vstup do jazyka, že další učení je nevídané akceleraci zábavou.

Metoda imituje proces vývoje jazyka u dítěte, kde souběžně probíhají tři procesy:

pasivní       – neustálé vnímání širokého spektra mluvené řeči
aktivní       – žvatlání, tj. stálým opakováním nejjednodušších prvků řeči si dítě aktivně buduje předpoklady pro srozumitelné vyjadřování
integrační  – podvědomé mapování gramatiky, které zajišťuje vznik rastru – struktury, do níž se pasivně i aktivně osvojené prvky ukládají

U dospělých je díky logickému myšlení (které začíná převládat od 12 let) integrační proces značně zkrácen. Aktivním drilem (žvatláním) se tato struktura převede z vědomí do podvědomí a díky zvládnuté gramatické struktuře se přejde na četbu originálních textů, což představuje onen široký pasivní záběr jazyka u dítěte. Četba poskytuje motivaci, materiál pro konverzaci a zajišťuje nenásilný růst slovní zásoby bez bezduchého biflování izolovaných slovíček.

 

Rychlý vstup do jazyka

Principem metody je vybavit studenta co nejrychleji takovou znalostí gramatiky, aby mohl číst a rozšiřovat si tak slovní zásobu a věnovat se své specializaci, resp. účelu, pro který se jazyk začal učit (profesní – lékař, koníček atp.). Metoda je definována jako rychlý vstup, nikoliv rychlé naučení se jazyka. Záleží pak už na schopnostech a píli každého. „…metoda má za hlavní cíl člověka rychle provést úskalími málo příjemných pasáží gramatiky a přivést ho k četbě, která mu dodá motivaci, protože si může vybírat zajímavé články v originále…předvede mu stylistiku cizího jazyka a v neposlední řadě mu dodá slovní zásobu v různorodých kontextech, což podporuje zapamatování slovíček bez jejich biflování, které považuji na těžký nešvar a středověk jazykové výuky. Učení se cizího jazyka se tak stává zábavou, protože zmizí zátěž polodebilních upravených vyumělkovaných textů, pamětní drcení slovíček a ušlý výklad stále těžší a méně záživné gramatiky…“ Vladimír Nepustil

 

Princip „ Malé děcko slyší všecko“

Dítě je vystaveno veškeré gramatice od počátku (rodiče nepoužívají nejprve několik let přítomný čas, poté budoucí atp.)

Přesně vymezený metodický postup

Podrobně propracované harmonogramy

Skupinový dril

Opakování frekventovaných větných celků se slovní obměnou. Mluví zároveň celá skupina, člověk ztrácí ostych, že by byl vyvolán, nebojí se mluvit. Všichni studenti jsou tak neustále v akci. Slovní zásoba je zpočátku minimalizována na nezbytnou míru pro vysvětlení gramatických struktur. Její rozšíření se předpokládá díky četbě.

Práce s tabulkami

Logický přehled gramatiky, algoritmus, díky němuž pomocí několika málo prvků lze vysvětlit i nejsložitější gramatické útvary.

Práce s triádami - trojice slovesných tvarů: infinitiv, minulý čas, příčestí minulé

Srovnání mateřského jazyka s jazykem vyučovaným

Intenzivní výuka – 1. blok určité kvantum nové látky, poté důsledné opakování celého předchozího bloku pro důsledné zapamatování + látka nová

 

Výuka

Lektor nahazuje v rychlém sledu běžně frekventované věty v češtině a všichni posluchači je překládají do cizího jazyka, přičemž k jednomu z nich se lektor vždy obrací, tj. jakoby moment čeká na jeho odpověď. Teprve po vteřině říká správnou verzi pro všechny. nejde o bezduchý dril

Významnou roli v kurzu hrají naši lektoři, kteří musejí být nejen vybaveni vynikající jazykovou znalostí, ale také mít určitou dávku hereckých schopností, aby dokázali zaujmout, nadchnout, doslova strhnout a motivovat své posluchače k nejlepším výkonům. A my jsme rádi, že přesně takové lektory máme.

Každá lekce je od začátku až do konce nabita energií. To znamená, že lektor nahazuje v rychlém sledu běžně frekventované věty v češtině a reaguje zároveň celá skupina. Jednotlivci tak ztrácejí ostych, nebojí se projevit, nepřipravují si dopředu „svou“ větu, aniž by vnímali aktuální dění.

 

CO U NÁS NEUVIDÍTE
Rozhodně u nás neuvidíte neúplné podání gramatiky. Mnoho knverzačních přístupů studenty naučí strukuru používat v první a druhé osobě,a další osoby trochu opomíjí. Typicky se potkáváme s tím, že studenti angličtiny např. umí říci I have got, ale už by možná tápali jak to bude u osoby It. U nás neuvidíte nesystematičnost. Např u zmíněné struktury HAVE GOT mnoho studentů neví jestli říci Do you have? Nebo Have you got? Proč tomu tak je? Protože se gramatika podává nesystematicky, metodou „toto se říkáčasto“, a ne přístupem, který reflektuje systém gramatiky. U nás se nenaučíte jen zaběhané fráze. Většina studentů angličtiny zná např. v čase předpřítomném důvěrně frázi „Have you ever been to London?“ ale mnohdy mají problémy použít tento čas ve všech jeho významech. Proč tomu tak je? Protože mnoho konverzačních přístupů akcentuje jednotlivosti, které se často objevují v hovoru, ale nenabízí komplexní pojetí jazyka. Ale studenti přece chtějí být připraveni na všechny možné situace v jazyce.

 

NEPUSTILOVA METODA

Originální Nepustilova metoda vznikla jako protiklad k tradičním, většinou konverzačně pojatým výukovým metodám. Ty samy o sobě nejsou špatným přístupem, ale aby se student v jazyce posunul dopředu vyžadují hodně času , a tedy i hodně peněz vydaných za studium. Další nevýhodu je, že podávají gramatiku nesystematicky, metodou „Co se často říká“, což často vede k tomu, že student má v gramatice chaos . Hlavní ideou Nepustilovy metody je oproti tomu co nejrychleji zvládnout gramatiku díky logickému a systematickému podání gramatiky provázaném s drilovými cvičeními, (LOGIKA-DRIL-HUMOR jsou mottem NJŠ), které vedou k zautomatizování cvičené gramatiky. Poté co tohoto docílíme, student se může o to rychleji rozvíjet v daném jazyce v konverzačních lekcích, četbou, sledováním filmů atd., protože ho už nebrzdí neznalost gramatických struktur/nemusí přemýšlet nad tím jak se ta či ona struktura vytváří , a mnohem rychleji pak může vstřebávat slovní zásobu a fráze. Student tak s námi šetří čas, a tím pádem i peníze.

CO S NÁMI ZAŽIJETE

Systematické a ucelené podání gramtiky. Gramatiku jazyka podáváme v ucelených logických celcích, tak aby student objevil logický řád daného jazyka a získal tak nadhled nad gramatikou slovesa. Proč to tak děláme? Je to proto, že nechceme , aby jste se učili jednotlivosti. Přirozená konverzace se může odehrávat v různých časových rovinnách, a proto se snažíme, aby student si postupně prošel všechny v hovoru frekventované časy. Postupujeme ale vždy systematicky, kdy se naučíme nejdříve užívat sloveso v činném rodu prostém v základních časech, tedy např: Já dělám, udělal jsem minulý týden, já udělám, už jsem udělal. Poté co získáme nadhled nad těmito časy, můžeme přejít k dalším strukturám, jako jsou činný rod průběhový (AJ), podmínky, trpný rod. Vždy je kladen ale důraz na časové roviny, které v hovoru opravdu potřebujete, nikdy se neuchylujeme k akademickým přednáškám o jazyce. Poté co student zvládne všechny tyto strukury, můžeme je následně již propojovat a kombinovat v rámci cvičení vedlejších vět. Cílem tedy je vytvořit jasnou mapu gramatiky slovesa a odhalit studentovi řád v
daném jazyce, odhalit jazykové vzorce, bez jejichž znalostí se student stále „točí v kruhu“.

Dril

Pro efektivní zažití si a zautomatizování výše zmíněných jazykvých vzorců nám v našich hodinách pomáhají drilová cvičení, která jsou pně v slouladu s hlavní Nepustilovou ideou, a to zopakovat si vývoj učení se mateřského jazyka u dětí.
Malé dítě pasivně vnímá gramatické struktury užívané okolím a zároveň si je aktivně cvičí žvatláním a později skládáním delších a delších vět. V mnoha ohledech nám půjde o imitaci tohoto vývoje. Naše drilové cvičení tedy nejsou
ničím jiným než právě takovou imitací. Jak to celé funguje? V praxi můžeme využít toho že studenti již nejsou děti, a můžeme tedy zapojit do procesu učení i logiku. Nejdříve si tedy na logické bázi vysvětlíme jak cvičená strukura funguje, zamyslíme případně i nad porovnáním s českými strukturami, což nám někdy pomáháhá najít podobnosti mezi jazyky a někdy také porovnání slouží i k hlubšímu pochopení obsahů daných struktur. Na řadu poté přichází drilová cvičení,překladová cvičení, kde lektor řekne českou větu, a poté si ji studenti za doprovodu lektora řeknou všichni v překladu do daného jazyka. Co jedůležité , že při cvičení trénujeme všechny osoby, protože rozhovory se nevedou jen v první osobě, přistupujeme tedy i k drilovému cvičení systematicky. Vždy se sanžíme, aby cvičení měla jasnou strukturu. V základních kurzech tedy nezažijete skoková cvičení typu: „Petr se ještě neoženil, Už se Jana oblékla?, Už jsme našli novou práci“. Snažíme se o nejdříve o vstřebání dané struktury, takže uvidíte jasná přehledná cvičení typu : „ Už jsem se oženil, Ona se už vdala, Můj bratr se už oženil, Oni se už vzali“. Často si pomáháme i přehledovými tabulkami, protože vizuelní přehled zesiluje
fixaci cvičené gramatiky. Díky těmto cvičením si student postupně cvičenou gramatiku zautomatizuje, jak se říká dostane ji „pod kůži“ A to je náš cíl, dostat se do bodu , kdy již nemusíte lovit v paměti jak se ta, či ona struktura vytváří, ale abyste již měli nad nimi nadhled, a mohli se tak o to rychleji dále rozvíjet v daném jazyce v konverzaci, poslechu a četbě, protože teď již budete mít v hlavě pevnou, podvědomu strukturu jazyka, na kterou už o to snadněji nabalíte slovíčka, fráze a můžete se i věnovat např. zvláštnostem v daném jazyce bez rizika, že se Vám celý systém sesype jak domeček z karet.