Rozhovor s autorem

Interview moderátorky rádia Český rozhlas Brno s autorem metody PhDr.Vladimírem Nepustilem

Po odvysílání pořadu Randez-vous z Nepustilovy jazykové školy v Brně jsem byla zvědavá na intenzivní kurz "Nepustilovou metodou" a tak jsem se rozhodla ho absolvovat. Průběh kurzu mě doslova donutil autora metody ještě jednou vyzpovídat.

Hana Šráčková (Český rozhlas Brno), absolventka kurzu Nepustilovou metodou


moderátorka: Mám teď pocit, že vím na základě vlastního prožitku, co je to za metodu, ale přesto bych ráda od Vás jako od jejího autora slyšela něco bližšího - tedy: jak byste tuto metodu charakterizoval Vy sám?


Vladimír Nepustil: Jde o netradiční metodu rychlého vstupu do jazyka. Stručně se to dá vyjádřit slovy prof. Kožmína, který mě na tento princip navedl už v roce 1965 na fakultě: "co nejrychleji gramatiku, zvláště slovesa, a pak číst, číst a číst". Z toho je zřejmé, že je to přímý útok proti analfabetismu tak rozšířenému v českých zemích díky zaběhnutým metodám, které připravují své žáky klidně několik roků, aniž by tito uměli přečíst triviální článek v časopise.

moderátorka: Mohu potvrdit, že skutečně po cca 40-ti hodinách tvrdé práce jsme se v pátek dostali k četbě relativně náročného, ale navýsost zajímavého článku z časopisu QUICK. Nejvíc mě šokovalo a samozřejmě i nadchlo to, že jedna z nejtěžších pasáží německé gramatiky, konjunktiv plusquamperfekta modálních sloves s infinitivem, se bere už druhý den, čtvrtý den je to natolik procvičeno, že to frekventanti umí sami použít, a pátý den se s tím setkají při četbě běžného článku.

Vladimír Nepustil: Mě totiž podobně fascinovalo to, že tradiční učebnice tuto látku berou až když do kurzu téměř nikdo nechodí, a přitom je to jedna z běžných pasáží hovorového jazyka. Sám jsem se setkal s tím, že na celnici mně to řekl rakouský celník jako svou třetí větu v pořadí - tedy po pozdravu a zběžném dotazu. Moje metoda má za svůj hlavní cíl člověka rychle provést úskalími málo příjemných pasáží gramatiky a přivést ho k četbě, která mu dodá motivaci, protože si může vybírat zajímavé články v originále, dodá mu náměty ke konverzaci, předvede mu stylistiku cizího jazyka a v neposlední řadě mu dodá slovní zásobu v různorodých kontextech, což podporuje zapamatování slovíček bez jejich biflování, které považuji za těžký nešvar a středověk jazykové výuky. Učení se cizího jazyka se tak stává zábavou, protože zmizí zátěž nezáživných vyumělkovaných textů, pamětní "drcení" slovíček a unylý výklad stále těžší a méně záživné gramatiky.

moderátorka: V kurzu jsem se setkala s Vašimi logickými tabulkami gramatiky. Přiznávám se, že mě především zaujalo to, že si naprostý laik a začátečník dokáže po velmi krátkém zácviku sám odvodit podle algoritmu sedmi kroků i ty nejtěžší partie německé gramatiky, např. konjunktiv plusquamperfekta trpného rodu a další obvyklé hrůzy.

Vladimír Nepustil: V angličtině je těch kroků dokonce jenom pět, proto vždy doporučuji, aby se každý učil napřed německy, potom mu angličtina připadá jako procházka parkem. Němčinu považuji za latinu moderní Evropy, ale tím nechci tvrdit, že latinu nahradí. Sám jsem byl překvapen tím, když jsem na tento logický algoritmus přišel, jak snadno se dají na základě několika málo prvků vysvětlit i nejsložitější gramatické útvary. Že jsem se do toho pustil, je možná dáno mou profesí psychologa, protože vím ze své vlastní zkušenosti, že jakmile se člověk upíše pouze studiu jazyka, dostane se do vleku vžitých těžkopádných výkladů.

moderátorka: Můžete přibližně stanovit dobu, za jakou se touto metodou dá naučit cizí jazyk?

Vladimír Nepustil: Už jsem metodu definoval jako metodu rychlého vstupu do jazyka, nikoli rychlého naučení se jazyka. Ale ten rychlý vstup podle ohlasů z celé republiky představuje akceleraci oproti tradičním metodám o dva až o tři roky. Záleží pak už jen na schopnostech a píli každého, za jak dlouhou dobu urazí zbývající úsek. Ten je u každého člověka jinak dlouhý. Někdo se učí proto, aby mohl číst cizojazyčnou odbornou literaturu - ten je uspokojen prakticky za týden výuky touto metodou, jiný zase proto, aby mohl v cizině koupit ojeté auto - ten si ho může jet koupit hned, ukazovat tam rukama a nevyhazovat peníze za kurz zaměřený na ty, kteří nechtějí patřit mezi analfabety, tedy lidi neschopné s porozuměním číst atd.


moderátorka: Setkala jsem se sloganem Vaší metody a školy: "Malé děcko slyší všecko" - co se tím přesně míní?

Vladimír Nepustil: Prostý fakt, že jsem za 15 roků pilného hledání a dotazování nenašel ani jediný rodičovský pár, který by na malé dítě mluvil rok či dokonce dva nebo tři jen v přítomném čase a pak přidal pomalu budoucí a po několika měsících minulý. Navíc rodiče velmi často ani nevytečkovávají "nemyté a nečesané" výrazy, takže shrnu-li to, dítě se svou údajně malou mozkovou kapacitou je vystaveno veškeré gramatice už od počátku a ještě k tomu pro osvěžení vyslechne spoustu peprností. Tím jsem se řídil ve svých učebnicích, které tuto metodu zachycují, řídil jsem se tím i v kurzech.

moderátorka: Z toho, co říkáte, je patrné, že jde o metodu vytvořenou na bázi psychologie. Je tomu skutečně tak?

Vladimír Nepustil: Ano. Jde o metodu, která má psychologické a neurofyziologické základy. Stručně by se to dalo shrnout do konstatování, že metoda imituje proces vývoje jazyka u dítěte. Pro malé dítě jsou při vývoji jazyka charakteristické 3 souběžně probíhající procesy: 1) pasivní 2) aktivní a 3) integrační. Především je tu tedy pasivní vnímání co nejširšího spektra mluvené řeči. Za druhé - dítě žvatlá - tedy stálým opakováním nejjednodušších prvků a struktur řeči si aktivně buduje předpoklady pro pozdější srozumitelné vyjadřování. Za třetí - dítě si podvědomě mapuje gramatiku - výsledkem a dokladem tohoto procesu jsou pak ve2 a půl letech vyjádření typu "já budu jít", "já budu jet" nebo "oni se prají". Tímto podvědomým mapováním je zajištěn vznik rastru - struktury, do níž se pasivně i aktivně osvojené prvky postupně ukládají.

moderátorka: To je proces u dítěte, ale co s tím vším u dospělého člověka?

Vladimír Nepustil: U dospívajících a dospělých využívá tato "netradiční" metoda jejich největší zbraně - logického myšlení. Výše uvedené procesy se dají díky logice, která od 12 až 14 let začíná převládat, imitovat následovně: logické myšlení dokáže uvedený integrační proces, tj. podvědomé mapování gramatiky, neuvěřitelně zkrátit, a to tak, že předvede tuto strukturu na vědomé úrovni, aktivním drilem (žvatláním) relevantních prvků se tato struktura převede z vědomí do podvědomí, kam vývojově patří, a díky zvládnuté gramatické struktuře se přejde na četbu cizojazyčných textů, což představuje onen široký pasivní záběr jazyka u dítěte. Je to styk se širokým spektrem opravdového cizího jazyka.

moderátorka: Jak tato metoda vlastně vznikla?

Vladimír Nepustil: V kotelně. Když jsem se pohádal s minulým režimem a ten mě zahnal díky zákazu výkonu povolání až ke kotli, tak jsem zjistil nemilou věc, že totiž v létě se stoupající teplotou klesá plat topiče, neboť za něj topí kdosi venku. Tak jsem napřed jezdil kopat kanalizace a pak jsem si řekl, že mohu využít své další profese a doučovat jazyky. Když jsem s tím ale začal, mohli jsme se ukousat nudou všichni. Dokážete si domyslet, podle čeho jsem němčinu vyučoval. Tak jsem to celé v letech 1981 až 1983 překopal, experimentálně odzkoušel a zjistil, že to funguje. To jsem ještě učil ten zmíněný konjunktiv až 14.den výuky. Pak jsem to stáhl na třetí den, pro ty pomalejší na čtvrtý a akcelerace byla na světě. Teď už mými kurzy prošlo přes deset tisíc žáků z celé republiky.

moderátorka: Proč se vyučuje tak intenzivně, v tříhodinových blocích a v týdenních kurzech dokonce celodenně?

Vladimír Nepustil: To je dáno tím, že metoda se valí dopředu podobně jako sněhulák. V prvním bloku omráčíme frekventanty jistým množstvím látky a pak už důsledně opakujeme vždy celý předchozí blok a přidá se něco nové látky. Tímto stálým opakováním a intenzitou se poráží největší nepřítel jazykové výuky - zapomínání. Stále se cvičí a opakuje to, co se už probralo, aby se to řádně usadilo.

moderátorka: Ten dril je tam velmi markantní.

Vladimír Nepustil: Ale doufám, že jste si všimla, že je pouze podpůrný a nikoli dominující. V podání některých plagiátorů totiž dril převládl a celé hodiny se nesou v duchu připitomělého papouškování celé třídy společně s lektorem. Jak v první třídě kašičce. Tak takhle ne. To je "totalitní" pojetí hejna slepic. Všichni mnou školení lektoři jsou vedeni k tomu, aby třídě nahazovali v rychlém sledu běžně frekventované věty v češtině a všichni je mají rychle překládat do cizího jazyka, přičemž k jednomu z nich se lektor vždy obrací, tj. jakoby čeká moment na jeho odpověď. Teprve po vteřině, kdy mu dá šanci být rychlejší, říká nahlas správnou verzi pro všechny. Vzniká zajímavý šum či bzukot nebo až hluk, ale nikoli monotonní kdákání. To je bezduchý dril, který odmítám. Krása je právě v tom, že v aktivní třídě každý vede tu svou, někdo si to říká pomalu a nahlas, jiný potichu a rychle, další zase nahlas a vždycky špatně. V tom je ta demokracie a zároveň humor. Jak ten zmizí ze třídy, je konec metody. Protože ta je dána trojicí "logika - dril - humor".


moderátorka: Z toho, co říkáte, i z toho, co jsem sama mohla posoudit, jednoznačně plyne, že metoda přímo stojí a padá s lektorem. Jak vlastně můžete zajistit, aby byla podávána v té správné ortodoxní podobě?

Vladimír Nepustil: Lektory sám školím, navíc mají k dispozici videokazety. Ty jsou samozřejmě určeny i pro laickou veřejnost. Je to intenzivní videokurz němčiny i angličtiny. Vedle toho tu jsou samozřejmě učebnice.

moderátorka: Mám dojem, že je to optimální metoda pro středo- a vysokoškoláky. Tam je přece jedním z hlavních cílů dostat studenty rychle do stadia, kdy jsou schopni číst sami cizojazyčnou odbornou literaturu.

Vladimír Nepustil: To jsme opět u problému lektorů. Zátěž při vyučování touto metodou je vysoká a nelze chtít, aby lektor v tomto tempu učil celý týden celou svou pracovní dobu. Hledám formu, jak za pomoci speciálních soustředění resp. letních škol zajistit "servis" v tomto směru z mé strany a spolehnout se potom na lektory ve školách, že navážou na znalosti získané v těchto rychlokurzech a díky četbě zajímavých článků posunou studenty ještě dál.

moderátorka: Jak je tato metoda rozšířena? Základnu máte tuším v Brně.

Vladimír Nepustil: "Nepustilova metoda" se prý rozšířila hlavně mezi horolezci. Ti mě ujistili, že by bez ní popadali ze skal. Ale vážně - do Brna jezdí lidé z celé republiky. Má to nespornou výhodu v jednom směru - mohu osobně dohlížet na úroveň lektorů a výuky. Ale protože týdenní intenzivní kurzy si z časových důvodů nemůže každý dovolit a mnoho lidí preferuje rozložení kurzů do několikatýdenního období při výuce třeba dvakrát týdně čtyři hodiny nebo setkání o víkendech.

moderátorka: Bavili jsme se o němčině a angličtině, jak je to s dalšími jazyky?

Vladimír Nepustil: Díky MUDr. Miloši Rýcovi, šéfovi společnosti Rhodon (zabývá se propagací homeopatie), velmi dobře. Říká se totiž "do třetice všeho dobrého" a nespornou královnou jazyků je francouzština. A právě on už v roce 1988 na mou přímou žádost upravil tuto metodu i pro francouzštinu a velmi úspěšně sám touto metodou v Praze učil. Vůbec pro základní evropské jazyky obecně platí, že jsou touto metodou zpřístupněny velmi rychle, zábavně a efektivně. Logický algoritmus, který jsem objevil nejprve v němčině a vzápětí v angličtině, obdivuhodně funguje i v jazycích ostatních a není divu, že své žáky, kteří u mně začali před lety s němčinou, nyní potkávám ve francouzštině po absolvované angličtině. S jídlem tady taky roste chuť. Ale musím přiznat, že je to řídký, i když nejvítanější jev - ta francouzština. Většinou se lidé dnes opravdu a bohužel spokojí jen s tou angličtinou, maximálně pak s němčinou a angličtinou.

moderátorka: Co byste řekl rád na závěr?

Vladimír Nepustil: Jako psycholog varuji vždycky rodiče, aby dětem do 11 let neotravovali život výukou cizích jazyků. Mají se naučit mateřštinu, aby v ní rády četly, pohotově a bez amerikanismů a vulgarismů reagovaly, bezchybně psaly. Nikoli tedy cizojazyčná výuka, ale hlavně citová a mravní výchova. Pak se díky výše popsané akceleraci dá stihnout několik jazyků za krátké časové období a hlavně - to, co se osmileté dítě učí dlouho, těžko nebo se vůbec učit nemůže, stihne třináctileté a výše za zlomek času. Takže platí ono latinské "festina lente", študente! A úplně na závěr se musím přiznat, že sice léta učím cizí jazyky, ale největší radost mám vždy z toho, když se blízcí i cizí lidé dokáží domluvit hezky česky. To je daleko nejdůležitější.

Tento rozhovor byl uskutečněn v roce 1995. Bohužel v tomto roce autor metody PhDr. Vladimír Nepustil náhle zemřel.

Aktuality

23. 08. 2022

Kurzy září 2022 - Akce

Nové termíny kurzů - podzim 2022. Začínáme od 19. září!

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

NOVINKA - ANGLICKÉ A ŠPANĚLSKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ