Požadovaná znalost německého jazyka v jednotlivých stupních

KURZY NĚMČINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 1. STUPEŇ)

Nepředpokládají se žádné znalosti.

KURZY NĚMČINY PRO CHRONICKÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 2. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost použití podstatných jmen ve 3. a ve 4. pádu, osobních zájmen v základních vazbách 3. a 4. pádu, přivlastňovacích zájmen, časování sloves v přítomném čase, základní použití sloves způsobových a pomocných (= haben, sein, werden), základy použití budoucího času a perfekta, nejčastější zvratná slovesa, základní použití předložek. Externí zájemci by měli mít znalost přibližně 14 lekcí učebnice pro jazykové školy, případně poloviny učebnice Němčina pro samouky. Kurz není v žádném případě vhodný pro úplné začátečníky.

KURZY NĚMČINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (= 3. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost skloňování podstatných jmen a osobních zájmen, použití slabých i silných sloves v čase přítomném, budoucím, v perfektu, v podmínce přítomné a minulé, dále použití pomocných a způsobových sloves v čase přítomném, budoucím, v préteritu a v podmínce přítomné, znalost zvratných sloves, rozkazu, použití předložek se 3. pádem, se 4. pádem, se 3. a se 4. pádem, zájmenných příslovcí a základní použití infinitivu s „zu“ po slovesech, podstatných jménech a přídavných jménech - zájemci by měli mít probráno asi 7 lekcí z druhého dílu učebnice Němčina pro jazykové školy nebo celou učebnici Němčina pro samouky.

KURZY KONVERZACE I

Předpokládá se schopnost postavit větu se správným slovosledem, znalost rámcové konstrukce.

KURZY NĚMČINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ (= 4. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost:

 • skloňování podstatných jmen, skloňování přídavných jmen a zpodstatnělých přídavných jmen
 • skloňování osobních zájmen, použití řadových číslovek
 • použití všech základních časů činného rodu
 • pomocná a způsobová slovesa v zákl. časech
 • trpný rod + trpný infinitiv po modálním slovese
 • dva infinitivy v perfektu + věty vyčítací a litovací
 • čtyři infinitivy v němčině a jejich použití po modálních slovesech
 • infinitiv s "zu" a bez "zu", vazby "sein + zu" a "haben + zu"
 • souvětí souřadné
 • souvětí podřadné: nepřímé otázky, věty rázu oznamovacího dass = že + jejich krácení, věty rázu žádacího dass = aby + jejich krácení, účelové věty + jejich krácení, důvodové věty (spojky weil, da), vztažné věty - použití vztažných zájmen, časové věty (spojky bis, wenn, als), podmínkové věty skutečné (spojka wenn = jestliže)
 • použití konjunktivu ve vedlejší větě (informativně)
 • použití časových a zeměpisných údajů.

Externí zájemci o tento kurz by měli mít za sebou cca 18 lekcí druhého dílu učebnice Němčina pro jazykové školy.

KURZY KONVERZACE II

Uchazeči by měli být schopni hovořit v jednoduchých souvětích.

KURZY NĚMČINY PRO VÍCE POKROČILÉ (= 5. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost:

 • skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a osobních zájmen
 • použití tázacích tvarů welcher, was für ein, wie
 • použití slovesných předpon někdy odlučitelných, někdy neodlučitelných
 • použití všech základních časů činného rodu
 • pomocná a způsobová slovesa v zákl. časech
 • trpný rod + trpný infinitiv po modálním slovese
 • dva infinitivy v perfektu
 • čtyři infinitivy v němčině
 • infinitiv s "zu" a bez "zu", vazby "sein + zu" a "haben + zu"
 • souvětí souřadné, vč. dvojic spojek
 • souvětí podřadné: nepřímé otázky, věty rázu oznamovacího dass = že + jejich krácení, věty rázu žádacího dass = aby + jejich krácení, účelové věty + jejich krácení, důvodové věty (spojky weil, da), vztažné věty, časové věty, podmínkové věty skutečné a neskutečné, přací věty, věty srovnávací skutečné (so - wie, wie - so, als, je - desto), věty srovnávací neskutečné (als ob), věty způsobové účinkové (so - dass, sodass, zu - als dass) + jejich krácení, spojky obwohl + trotzdem
 • Partizip I / II
 • použití konjunktivu ve vedlejší větě
 • vyjádření možnosti a nutnosti
 • opisy rozkazu
 • předložky se 2. pádem
 • názvy příslušníků států
 • slovesa machen + tun

Externí zájemci o tento kurz by měli mít za sebou cca 15 lekcí třetího dílu učebnice Němčina pro jazykové školy.

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ