Požadovaná znalost německého jazyka v jednotlivých stupních

KURZY NĚMČINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 1. STUPEŇ)

Nepředpokládají se žádné znalosti.

KURZY NĚMČINY PRO CHRONICKÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 2. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost použití podstatných jmen ve 3. a ve 4. pádu, osobních zájmen v základních vazbách 3. a 4. pádu, přivlastňovacích zájmen, časování sloves v přítomném čase, základní použití sloves způsobových a pomocných (= haben, sein, werden), základy použití budoucího času a perfekta, nejčastější zvratná slovesa, základní použití předložek. Externí zájemci by měli mít znalost přibližně 14 lekcí učebnice pro jazykové školy, případně poloviny učebnice Němčina pro samouky. Kurz není v žádném případě vhodný pro úplné začátečníky.

KURZY NĚMČINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (= 3. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost skloňování podstatných jmen a osobních zájmen, použití slabých i silných sloves v čase přítomném, budoucím, v perfektu, v podmínce přítomné a minulé, dále použití pomocných a způsobových sloves v čase přítomném, budoucím, v préteritu a v podmínce přítomné, znalost zvratných sloves, rozkazu, použití předložek se 3. pádem, se 4. pádem, se 3. a se 4. pádem, zájmenných příslovcí a základní použití infinitivu s „zu“ po slovesech, podstatných jménech a přídavných jménech - zájemci by měli mít probráno asi 7 lekcí z druhého dílu učebnice Němčina pro jazykové školy nebo celou učebnici Němčina pro samouky.

KURZY KONVERZACE I

Předpokládá se schopnost postavit větu se správným slovosledem, znalost rámcové konstrukce.

KURZY NĚMČINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ (= 4. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost:

 • skloňování podstatných jmen, skloňování přídavných jmen a zpodstatnělých přídavných jmen
 • skloňování osobních zájmen, použití řadových číslovek
 • použití všech základních časů činného rodu
 • pomocná a způsobová slovesa v zákl. časech
 • trpný rod + trpný infinitiv po modálním slovese
 • dva infinitivy v perfektu + věty vyčítací a litovací
 • čtyři infinitivy v němčině a jejich použití po modálních slovesech
 • infinitiv s "zu" a bez "zu", vazby "sein + zu" a "haben + zu"
 • souvětí souřadné
 • souvětí podřadné: nepřímé otázky, věty rázu oznamovacího dass = že + jejich krácení, věty rázu žádacího dass = aby + jejich krácení, účelové věty + jejich krácení, důvodové věty (spojky weil, da), vztažné věty - použití vztažných zájmen, časové věty (spojky bis, wenn, als), podmínkové věty skutečné (spojka wenn = jestliže)
 • použití konjunktivu ve vedlejší větě (informativně)
 • použití časových a zeměpisných údajů.

Externí zájemci o tento kurz by měli mít za sebou cca 18 lekcí druhého dílu učebnice Němčina pro jazykové školy.

KURZY KONVERZACE II

Uchazeči by měli být schopni hovořit v jednoduchých souvětích.

KURZY NĚMČINY PRO VÍCE POKROČILÉ (= 5. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost:

 • skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a osobních zájmen
 • použití tázacích tvarů welcher, was für ein, wie
 • použití slovesných předpon někdy odlučitelných, někdy neodlučitelných
 • použití všech základních časů činného rodu
 • pomocná a způsobová slovesa v zákl. časech
 • trpný rod + trpný infinitiv po modálním slovese
 • dva infinitivy v perfektu
 • čtyři infinitivy v němčině
 • infinitiv s "zu" a bez "zu", vazby "sein + zu" a "haben + zu"
 • souvětí souřadné, vč. dvojic spojek
 • souvětí podřadné: nepřímé otázky, věty rázu oznamovacího dass = že + jejich krácení, věty rázu žádacího dass = aby + jejich krácení, účelové věty + jejich krácení, důvodové věty (spojky weil, da), vztažné věty, časové věty, podmínkové věty skutečné a neskutečné, přací věty, věty srovnávací skutečné (so - wie, wie - so, als, je - desto), věty srovnávací neskutečné (als ob), věty způsobové účinkové (so - dass, sodass, zu - als dass) + jejich krácení, spojky obwohl + trotzdem
 • Partizip I / II
 • použití konjunktivu ve vedlejší větě
 • vyjádření možnosti a nutnosti
 • opisy rozkazu
 • předložky se 2. pádem
 • názvy příslušníků států
 • slovesa machen + tun

Externí zájemci o tento kurz by měli mít za sebou cca 15 lekcí třetího dílu učebnice Němčina pro jazykové školy.

Aktuality

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

LAST MINUTE CENA - ANGLICKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022 - Akce FIRST MINUTE

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

03. 05. 2022

Nové kontaktní místo

POZOR! Změna kontaktního místa Na adrese Kounicova 31 jsme pro vás nově otevřeli Nepustilův jazykový obchůdek, kde můžete zakoupit všechny produkty naší jazykovky, můžete si tu...

Všechny aktuality

Last minute kurzy

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ