Obsah výuky německého jazyka v jednotlivých stupních

A0 - KURZY NĚMČINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tyto kurzy jsou určeny pro posluchače, kteří s němčinou teprve začínají. Jeho cílem je probrat základy jazyka tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro dobrou adaptaci v kurzech vyššího stupně - probere se nejzákladnější gramatika, s jejíž znalostí lze také (za pomoci slovníku) začít číst zjednodušené verze knih nebo zkoušet jednoduchou konverzaci.
V tomto kurzu se naučíte např. výslovnost, 3. a 4. pád podstatných jmen a osobních zájmen, základní předložky, tvorbu jednoduchých vět ve třech časech, různé hovorové vazby, způsobová + pomocná slovesa a základní silná slovesa.

A1 - KURZY NĚMČINY PRO CHRONICKÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tyto kurzy jsou určeny jednak pro absolventy našich kurzů pro úplné začátečníky a jednak pro ty, kteří s jazykem už mnohokrát začínali anebo si chtějí zopakovat gramatiku jazyka již dříve na určité úrovni osvojeného. Cílem je probrat kompletně základní gramatiku jazyka - tedy práci s různými druhy sloves, zvládnutí základních časů, skloňování, stupňování, tvoření slov atd. Během kurzu se začíná pracovat s upravenými texty.

Úspěšní absolventi kurzu mohou před 3. stupněm gramatického kurzu absolvovat komunikační kurz (viz aktivizace), kde získanou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle mluvení a „myšlení v jazyce“ rovněž poslech.

A2 - KURZY NĚMČINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Jedná se o kurzy určené především pro absolventy našich kurzů pro chronické začátečníky, kteří úspěšně zvládli závěrečný test; případní cizí zájemci o tento kurz musí zvládnout vstupní rozlišovací test.
Výuka je zaměřena na zafixování náročnějších struktur z předešlého kurzu, procvičují se nepravidelná slovesa, slovesa s předložkovou vazbou, dále se pokračuje v četbě a rozboru textů. Nově se probere trpný rod, způsobová slovesa při vyjadřování domněnky a jistoty, použití přítomného a minulého infinitivu, skloňování přídavných jmen. Kromě toho zvládnete souvětí souřadné a základní typy vedlejších vět.

Úspěšní absolventi kurzu mohou před 4. stupněm gramatického kurzu absolvovat komunikační kurz (viz aktivizace - konverzace), kde získanou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle mluvení a „myšlení v jazyce“ rovněž poslech.

B1 - KURZY NĚMČINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

Jedná se o kurzy pro pokročilejší zájemce - je určen především úspěšným absolventům našich kurzů pro mírně pokročilé, kteří úspěšně zvládli závěrečný test; případní cizí zájemci o tento kurz musí zvládnout vstupní rozlišovací test.

V těchto kurzech se již probírají náročnější struktury - složitější typy vedlejších vět (vztažné věty, časové věty, podmínkové věty neskutečné, přací věty apod.), nadstandardní slovotvorba, použití příčestí a přechodníku, předložky se 2. pádem, některé speciální vazby. I nadále se probírají silná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou, pokračuje se v četbě a rozboru textů, příležitostně je zařazen kratší poslech.

Úspěšní absolventi kurzu mohou před 5. stupněm gramatického kurzu absolvovat komunikační kurz (viz konverzace), kde získanou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle mluvení a „myšlení v jazyce“ rovněž poslech.

B2 - KURZY NĚMČINY PRO VÍCE POKROČILÉ

Jedná se o kurzy určené pro více pokročilé zájemce - buď pro absolventy našeho kurzu pro středně pokročilé, anebo pro ty, kteří zvládnou vstupní rozlišovací text.

Kurz je zaměřen na zvládnutí náročnějších gramatických struktur, základním cílem je zvládnout všechny typy vedlejších vět a hojně využívat četbu a poslech k nácviku spojení, která jsou pro jazyk typická. Nově se probírají jednotlivé druhy způsobových vět, použití infinitivu s „zu“ ve vedlejší větě, přívlastkové vazby a různá speciální spojení. I nadále se probírají silná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou, pokračuje se v četbě a rozboru textů. Do každého vyučovacího bloku je zařazen poslech dialogu či aktuální rozhlasové zprávy.

KURZY KONVERZACE I

Kurzy jsou určené pro absolventy našich kurzů pro chronické začátečníky (= 2. stupeň) a pro mírně pokročilé (= 3. stupeň), případně pro zdatné a úspěšné posluchače kurzů pro úplné začátečníky (po konzultaci s lektorem).

Náplň tohoto kurzu vychází z témat a obtížnosti učebnice Sprechen Sie Deutsch I. Jeho cílem je praktické procvičení členů a jejich ekvivalentů, skloňování osobních, ukazovacích a tázacích zájmen. Předpokládá se schopnost postavit větu se správným slovosledem, znalost rámcové konstrukce. V kurzu by měli frekventanti zvládnout jednoduché vedlejší věty.

Po účastnících kurzu se vyžaduje průběžná příprava na jednotlivé lekce. Jsou zadávány ústní i písemné úkoly. Frekventanti musí také samostatně zvládnout zadanou slovní zásobu.

Probíraná témata: představení - první kontakty, hláskování - přepis číslovek a jmen, lidské vlastnosti - popis osoby, předmětu a činnosti, jídlo a pití - v obchodě - v restauraci - objednávka, nákup, placení, rodina - profese - práce - volný čas, bydlení, cestování - objednání a zakoupení jízdenek, letenek, hotelového ubytování, televizní program, orientace ve městě - dotazy na cestu, popis cesty na určité místo, u lékaře - schopnost vyjádřit své potíže

Mluvní dovednosti: kladení otázek - zjištění údajů (spoje, ceny, cesta), přednesení prosby - žádosti, vyjádření názoru a záměru, omluva, výzva, duševní hnutí, aktivní kladení otázek, aktivní užívání rozkazu

Poslech: krátká poslechová cvičení s výše uvedenou tematikou (Sprechen Sie Deutsch I)

Četba: texty z učebnice Sprechen Sie Deutsch I, neupravené texty - jen krátké (inzeráty, televizní program, reklamy, návody k použití, jednoduché zprávy)

KURZY KONVERZACE II

Kurzy jsou určené pro absolventy našich kurzů pro středně pokročilé (= 4. stupeň) a více pokročilé (= 5. stupeň), případně pro zdatné a úspěšné posluchače kurzů pro mírně pokročilé (= 3. stupeň - po konzultaci s lektorem). Přihlásit se také mohou středně pokročilí externisté s odpovídajícími znalostmi (musí zvládnout vstupní test).

Uchazeči by měli být schopni hovořit v jednoduchých souvětích.
Po frekventantech se vyžaduje průběžná příprava. Jsou zadávány písemné domácí úkoly a slovní zásoba.

Probíraná témata: vzhled - vlastnosti, životní styl - odívání - móda, média, ochrana životního prostředí, život na venkově a ve městě, cestování - dovolená - dopravní prostředky, závislosti, hledání práce - nástup do zaměstnání - nezaměstnanost, politické události - aktuality

Poslech: poslechová cvičení především z kurzu Sprechen Sie Deutsch II, event. III

Četba: neupravené texty z tisku, porozumění psanému textu - doplňovací cvičení z učebnice Deutsch für den Beruf

Aktuality

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

LAST MINUTE CENA - ANGLICKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022 - Akce FIRST MINUTE

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

03. 05. 2022

Nové kontaktní místo

POZOR! Změna kontaktního místa Na adrese Kounicova 31 jsme pro vás nově otevřeli Nepustilův jazykový obchůdek, kde můžete zakoupit všechny produkty naší jazykovky, můžete si tu...

Všechny aktuality

Last minute kurzy

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ