Jednodenní Workshopy

248 Kč / 60 min

NOVINKA!

Přijďte ochutnat naši drilovou metodu v nových 4hodinových kurzech. Jsou určeny všem, kteří si chtějí prohloubit nebo zopakovat určité gramatické pasáže. Dozvíte se, kdy a jak danou gramatiku správně použít, zafixujete si ji díky drilovým cvičením a prakticky si ji procvičíte v rámci konverzačních aktivit.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Kurzy probíhají v pátek dopoledne 9:00 - 13:00 nebo odpoledne 16:00 - 20:00 a v sobotu dopoledne 9:00 - 13:00. Konkrétní termín naleznete vždy u jednotlivých kurzů v tabulce níže. 

Témata pro úroveň chroničtí začátečníci

  • Pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase, sloveso „být“ - kurz je zaměřen na časování sloves v přítomném čase, a to jak pravidelných, tak i všech skupin nepravidelných sloves a sloves způsobových. Dále se kurz zaměřuje na použití slovesa být ve španělštině, kde existují 3 varianty. Cílem kurzu je výborně ovládnout v přítomném čase všechny typy španělských sloves a naučit se správně užívat španělské ekvivalenty českého slovesa být. Je tu nějaká škola? ¿Hay una escuela aquí? Kde je ta nová škola? ¿Dónde está la escuela nueva? Je ta budova moderní? ¿Es el edificio moderno? On se nudí. Está aburrido. Ta kniha je nudná. El libro es aburrido.
  • Zájmena – kurz je zaměřen na celou škálu zájmen, která se vyskytují ve španělštině. Jednak osobní zájmena, jejich tvary v přímém a nepřímém předmětu a jejich postavení ve větě, přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná, ukazovací zájmena, zvratná zájmena. Spolu se zájmeny se samozřejmě procvičí i tvary sloves v přítomném čase. Cílem kurzu je naučit se správně používat jednotlivá zájmena a jejich postavení ve větě. Ukazuje mi ten dům. Me enseña la casa. Ukazuje mi ho. Me la enseña. Chce mi ho ukázat. Quiere enseñármela. Pomáhám jim. Los ayudo. Koupe se každý den. Se baña todos los días. Tato paní není sympatická. Esta mujer no es simpática. Tamta paní je milá. Aquella mujer es amable. Moje kamarádka je vyšší než tvoje. Mi amiga es más salta que la tuya.
  • Minulé časy - kurz se zaměřuje na tři základní minulé časy ve španělštině. Jednoduchý minulý čas – préterito indefinido, vyprávěcí minulý čas – préterito imperfecto a předpřítomný čas – préterito perfecto. V rámci tohoto kurzu se probere časování pravidelných a nepravidelných sloves v těchto časech a probere se jejich užití a příklady, kdy se tyto časy používají. Cílem kurzu je naučit se výborně časovat slovesa v minulých časech a naučit se je správně používat v odpovídajících situacích. Dnes jsem ještě neměla čas. Hoy todavía no he tenido tiempo todavía. Včera jsem ale měla spoustu času. Pero ayer tuve mucho tiempo. Když jsem byla malá, mívala jsem spoustu času. Cuando era pequeña, tenía mucho tiempo.
  • Budoucí čas a podmiňovací způsob, trpný rod - kurz je zaměřen na jednoduchý budoucí čas a jednoduchý podmiňovací způsob a možnosti vyjádření trpného rodu. V rámci kurzu se probere časování pravidelných i nepravidelných sloves v těchto časech a jejich užití ve větách. Dále se proberou možnosti pro vyjádření trpného rodu v přítomném čase. Cílem kurzu je výborně se naučit budoucí a podmiňovací způsob u všech sloves a také si osvojit možnosti, jak lze ve španělštině vyjádřit trpný rod. Zítra půjdu do kina. Mañana iré al cine. Příští rok koupíme auto. El próximo año compraremos un coche. Koupili bychom auto, ale nemáme peníze. Compraríamos un coche, pero no tenemos dinero. Tady se staví nové domy. Aquí se construyen casas nuevas. Dům je stavěn známým architektem. La casa es construida por un arquitecto conocido. Dům je postaven. La casa está construida.
  • Konjunktiv přítomný a rozkazovací způsob - kurz je zaměřen na konjunktiv přítomný, což je jeden z dalších slovesných způsobů ve španělštině, který se často využívá. V rámci kurzů se učí časovat pravidelná a nepravidelná slovesa v konjunktivu přítomném a procvičí základní situace, kdy se konjunktiv využívá. Kurz bude také zaměřen na tvorbu rozkazovacího způsobu. Cílem je naučit se využívat konjunktiv ve španělských větách a také se naučit tvary rozkazovacího způsobu. Ať je dnes hezky. ¡Que haga buen tiempo hoy! Snad přijdou. Ojalá vengan. Chci, abys mi pomohl. Quiero, que me ayudes. Řeknu mu, aby to koupil. Le digo, que lo compre. Kup to! ¡Cómpralo! Nekupuj to! ¡No lo compres! Přijď včas! ¡Ven a tiempo!

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše

Chroničtí začátečníci

Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
SWS2608 Budoucí čas, trpný rod
26. 08. - 26. 08.
pátek 16:00 - 20:00 Katka Vaňková Brno Kounicova 39 1 290Kč více informací » přihlásit se
SWS2708 Konjunktiv a rozkaz
27. 08. - 27. 08.
sobota 09:00 - 13:00 Katka Vaňková Brno Kounicova 39 1 290Kč více informací » přihlásit se